ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานะซ้ำซ้อนรายสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประมวลผลข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) จากระบบฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก พบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนในหลายสถานศึกษา และหลายสังกัด ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อสรุปประมวลผลต่อไป

# สังกัด ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 5 5 5 0
100%
2 ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ 2 2 2 0
100%
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 8 8 4 4
100%
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 146 146 105 41
100%
5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 221 221 202 19
100%
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 407 407 314 93
100%
7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 47 47 42 5
100%
8 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 715 715 370 345
100%
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 109 109 88 21
100%
10 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 1 0 1
100%
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 251 251 171 80
100%
12 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 479 336 180 156
70%
รวมทั้งหมด 2,391 2,248 1,483 765
94%