ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด

สถานะซ้ำซ้อนรายสังกัด

# สังกัด ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3 3 2 1
100%
2 ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ 1 1 1 0
100%
3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 46 46 27 19
100%
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 476 476 332 144
100%
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 86 85 66 18
99%
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 68 67 39 27
99%
7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 94 89 43 42
95%
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 121 102 59 40
84%
9 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1,426 1,177 1,104 73
83%
10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 344 257 188 68
75%
11 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,259 697 228 405
55%
12 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. 10 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 3,934 3,000 2,089 837
76%